Latar Belakang
Penubuhan KOSAS

AKADEMI PROFESIONAL KOSAS, atau ringkasnya APK merupakan sebuah akademi dibawah syarikat Kosas Permodalan Sdn. Bhd. yang juga merupakan hakmilik penuh kepada Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad (KOSAS). Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad, atau ringkasnya KOSAS, telah didaftarkan pada 9 Disember 1975. Objektif utama penubuhan KOSAS adalah untuk membantu membangunkan ekonomi anggota-angotanya. Semenjak penubuhannya, KOSAS terus mengorak langkah kehadapan dengan mempelbagaikan aktiviti perniagaan dari sektor pertanian, hartanah, pelaburan dan lain-lain dan KOSAS akan terus berusaha menceburi bidang-bidang perniagaan yang lain untuk memberikan pulangan dan nilai tambah dalam meningkatkan taraf sosio ekonomi anggotanya.

Hala Tuju
Akademi Profesional KOSAS

  • Memperkasakan latihan kemahiran yang telah di ditauliahkan.
  • Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovatif.
  • Meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh seimbang dan bersepadu
  • Memantapkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti ipta/ipts, pihak industri tempatan dan luar negara bagi memajukan Negara

Objektif
Visi & Misi Akademi

Objektif

K – Kompeten dan kompetitif
P – Peluang pendidikan kepada semua
S – Sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
B – Berketrampilan sebagai hub-pendidikan di era globalisasi

Misi

Melestarikan ekosistem pendidikan yang mampan dan berdaya saing bagi memenuhi aspirasi negara.

Visi

Menjadi sebuah organisasi pendidikan yang dinamik, maju dan berdaya saing dengan menawarkan program-program yang inovatif, kompetitif dan selaras dengan Dasar Pendidikan Negara mengikut keperluan industri disamping menawarkan pendidikan berkualiti dal

Program
Kursus & Perkhidmatan.

Program Latihan Kemahiran

Program Latihan Korporat

Kursus Jangka Masa Pendek

Sewaan Fasiliti

Program
Latihan Kemahiran

Dibiayai oleh: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) Ditauliahkan oleh: Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)    

Program Operasi Penghantaran

Program Pengurusan Pejabat

Program Perkhidmatan Rangkaian Komputer

Program
Latihan Korporat

Program Safety Induction For Construction Workers (SICW) Or CIDB Green Card

Ditauliahkan oleh: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
(CIDB)

Program Safety & Health Officer (SHO)

Ditauliahkan oleh:
Jabatan Keselematan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP/DOSH)

Program Environment, Health & Safety (EHS)

Ditauliahkan oleh: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB/HRDF)

Program Latihan Kontraktor

Ditauliahkan oleh: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

(CIDB)

Kursus
Jangka Masa Pendek

Kursus Graphic Photoshop

Kursus Digital Marketing

Kursus Microsoft Office

Kursus Bahasa Inggeris

Kursus Komunikasi Perniagaan

Kursus Solekan & Kecantikan

Kelas Zumba